Historie - Sandflugten

Den første stenkirke

Opførelse Udvikling Koret Tårnet
Først stenkirke Opførelse Udvikling Det nye kor Tårnet
sandflugten altertavlen blændede vinduer Prædikestolen stolestade
Sandflugten Altertavlen Døbefonten Prædikestolen Stolestaderne
inskription over kirkedøren Kirken
Sandflugten
I 1500-tallet hærgede en omfattende sandflugt fra kysten ved Asserbo og
lagde i løbet af et par hundrede år hele egnen øde. Før sandflugten havde
området, ligesom det øvrige Sjælland, spredte bebyggelser og dyrket land,
hvor jorden kunne bære det.

Det vides ikke, hvorfor sandflugten opstod fra kysten ved Asserbo. Terrænet
på den hævede havbund var formodentlig dækket af en skrøbelig bevoksning,
som næppe tålte for meget slid, før det bare sand lå blottet. Sandflugten varede
mere end hundrede år.

Omkring år 1700 var problemet så omfattende, at mange bønder allerede havde forladt hus og hjem. Landsbyen Torup var allerede gået tabt, og byerne
Tisvilde og Tibirke var truede.

Stentavlen

Kirken er den eneste tilbageværende bygning fra det oprindelige Tibirke.
Den frygtelige sandflugt lagde hele det område, hvor nu Tisvilde Hegn ligger, øde og ødelagde også Tibirke by der lå omkring kirken - ifølge indskriften over indgangen til våbenhuset - 9 gårde, en annekspræstegård, en degnebolig, kirkelade og adskillige huse.

I 1725 var situationen så kritisk, at det blev besluttet at flytte gårdene ud på bymarken mod nord, mens alene kirken på kong Frederik den Fjerdes befaling blev liggende. Det fortælles, at sandet nåede næsten op til kirkens tag, og samtidig må sandflugten have givet sig udslag i almindelig forfald af kirkens inventar.


Tyskeren Johan Ulrich Røhl, var blevet kaldt til landet for at lede arbejdet med at standse sandflugten. Han var særdeles handlekraftig, men blev også hurtigt berygtet for sin hårdhændede behandling af folkene.

Lokale bønder med hestevogne, som skulle lave hoveriarbejde, 100 soldater samt
15 vogne fra Københavns Garnison arbejdede hårdt for at stoppe sandet.
Arbejdet bestod i at køre tang fra stranden, som blev lagt på sandet for at dæmpe vandringen og holde på fugten. Et omfattende grøftesystem blev gravet og sat med græstørv som forsvar mod sandets vandring, og der blev sat gærder samt plantet hjælme og marehalm.

Røhl blev senere p.g.a sin opførsel frataget bestillingen.

Marehalm på  stranden
- Til toppen